Historie

 Všichni víme, že "červený kohout" si nevybírá.

Požáry byly a ještě dlouhou dobu budou velmi 
obávanými pohromami, s nimiž není nikterak
 jednoduché bojovat. To je citát z almanachu
 "Čechy" (1905), který vydával Alois Jirásek. 
V tomto almanachu se dočteme, že: Také na
 střechy Slatiňanské hodil nezvaný
host červeného kohouta v XV. století. To když
 roku 1469 udeřil sem uherský král Matyáš se 
svým vojem a celé jej vypálil. Tehdy i ve stoletích
 a letech pozdějších znamenal každý požár 
zpravidla vyhoření celé řady domů ze dřeva,
se střechami z došků a šindelů. Nebylo tehdy 
dnešních hasičských sborů ať dobrovolných, 
tak i profesionálních a rovněž hasičská technika 
a hasiva byla v počátcích. Smutné zkušenosti 
s "červeným kohoutem" vedly již v minulých 
dobách k tomu, že byly připraveny primitivní 
prostředky k boji s ohněm. Také Slatiňany měly 
už před založením požárního sboru podle zachovaného
zápisu k dispozici na hašení
12 košů lněných        3 těžké háky
2 dlouhé žebříky        1 ruční stříkačku
 
V roce 1882 rozhodla obec o zřízení hasičského
 sboru a v roce 1883 bylo zakoupeno vybavení 
za 2400 zlatých, za něž se zakoupila nová 
čtyřkolová jednoproudá stříkačka a 250 metrů
 lněných hadic. Do sboru při jeho vzniku
 vstoupilo 15 členů zakládajících, 15 členů 
přispívajících a 29 členů činných. Zakládajícím
 garantem sboru se stal cukrovar knížete Auersperga.
 Prvním starostou se stal František Žák rolník
 a velitelem Jan Schmoranz stavitel. Slatiňanský
 hasičský sbor byl organizován a cvičen podle
 sboru Chrudimského.
Již od samého počátku hasičského hnutí si 
členové uvědomovali svoji sílu v kolektivu.
 Že na Chrudimsku bylo hasičské hnutí rozsáhlé,
 není zapotřebí připomínat. O tom svědčí účast 
na pohřbu prvního Slatiňanského velitele 
Jana Schmoranze v roce 1899, kde se sjelo z okolí 
42 hasičských sborů s takřka půl
tisícem hasičů. Roky ubíhaly, měnili se
 velitelé, starostové i technika. S přibývajícími 
léty začal
náš sbor nabývat čím dál větší autority.
 K tomu přispívali i jednotliví
funkcionáři a odborníci, kteří se převážně 
prezentovali od firmy R. A. Smékal. Po 
zakládajících členech nastupovala generace,
 ve které se již objevují zvučná
jména členů, která přesáhla i mimochrudimský
 region, ať to byl velitel F. Sadek,
 František Mazuch, Čeněk Koreček, B. Janák,
 Antonín Bakeš, Karel Suchoman, J. Volejník
 a další. V roce 1927 byl u sboru založen ženský
 oddíl s počátečním stavem 10 žen
a v tomto roce byla za 26.920 Kč zakoupena
 motorová stříkačka od firmy R. A. Smékal. 
V roce 1932, kdy sbor oslavil své 50. výročí,
 byla zakoupena šestiválcová Tatra za 8.500 Kč.
V období let 1939-1945 byl omezen kulturní 
a společenský život sboru a jedině zásahová
 činnost zůstávala nedotčena.
Po II. světové válce došlo k reorganizaci v
 dobrovolné hasičské organizaci. Byl ustaven 
Československý svaz požární ochrany a z 
něho vyděleny veřejné požární sbory. Z hasičů
 se stali požárníci, ale svoje poslání plnili dále
 s tím, že mimo své činnosti pomáhali obci při
 brigádách a na akcích "Z".
V poválečném období se ve sboru vytvořila 
velmi dobrá skupina odborníků reprezentovaná 
bratry B. Korečkem a F. Korečkem, 
Karlem Šmídem, J. Sokolem, F. Soudkem,
 kteří zabezpečili rozšíření hasičské zbrojnice,
 zajistili nákup nové T 805, 
cisterny Praga CAS 16 a
motorové stříkačky DS 16. 
Tato stříkačka poprvé zasahovala na 
zatím největším požáru ve Slatiňanech., 
který vypukl ve skladišti místního cukrovaru
 dne 19. ledna 1961 a který byl úplně
likvidován až 23. ledna. Na tomto požáru byly
 použity dvě helikoptéry na hašení cementem.
 I přes veškerou snahu hasičů bylo tehdy 
zničeno 100 vagónů cukru.
90. výročí trvání sboru bylo oslaveno ve
 dnech 26. - 27. srpna 1972 za účasti
19 sborů.
V roce 1974 nám byl zakoupen nový kropicí
 vůz AKV8, který doposud slouží nebo spíše
 dosluhuje pro jednotku sboru.
Od roku 1972 začíná ve sboru působit mladá
 generace. Velitelem se stal Vlastislav Buřil, 
preventistou Karel Infeld, v roce 1975 začal 
vykonávat funkci starosty Rulík František.
 V roce 1982 je dokončena poslední etapa 
výstavby hasičské zbrojnice, je oslaveno 
100leté výročí a k němu vydán almanach.
V období po roce 1989 se vrací organizace
 požárníků k původnímu názvu hasiči. 
Jsou opětovně ustaveny Sbory dobrovolných hasičů 
a vrací se původní symbolika.
V dnešní době se činnost hasičů  podstatně 
rozšiřuje a přesouvá se i na další  zásahy ,
jako jsou práce na vodě, autonehody, nebezpečné 
látky a další. V současné době je ve Slatiňanech 
celkem 47 členů sboru dobrovolných hasičů, 
z nichž je 21 v zásahové jednotce, která je
 zařazena ve II. kategorii.